Начало

 

Сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е неправителствена и доброволна организация на симпатизанти, бивши и настоящи служители на Служба „Военна полиция“, обединяваща физически и юридически лица на основата на професионалния интерес на членовете и за укрепване и подпомагане на отбранителните способности на Република България и военнопатриотичното възпитание и подготовка на населението и младежта.

           

СЪОБЩЕНИЕ:

На 15.01.2019 г., се проведе заседание на УС на БВПА при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове на БВПА.
  2. Учредяване на нова регионална структура на БВПА в Стара Загора.
  3. Обсъждане на членството в БВПА.
  4. Определяне на дата и място за общото събрание на БВПА.
  5. Други.

По първа точка се взе решение да се приемат 10 нови членове от гр. София и гр. Стара Загора. По втора точка бе гласувано да се създаде нова регионална структура на БВПА в гр. Стара Загора с регионален ръководител Костадин Козелов. По трета точка се реши на следващото заседание да се обсъди членството на тези които две години не са си плащали членския внос. По четвърта точка бе гласувано Общото събрание на БВПА да се проведе на 11.05.2019 г. в Старозагорски минерални бани. По пета точка УС одобри въвеждането в сайта на две нови рубрики „Архив“ и „Невалидни членски карти“, като възложи на Павел Иванов тяхното реализиране.

 От УС

************** 

ПОЯСНЕНИЕ: За плащане на членски внос и залепване на стикери върху членските карти – търсете ръководителите на регионални структури. Членският внос може да се плати и през сайта от функцията „Дарения и Плащания“, като в пояснение се пише „ЧЛЕНСКИ ВНОС за 20….г.“Членовете на БВПА от София за поставяне на стикерите да се обръщат към Георги Стефанов– 0888410936.

************** 


ВОЕННА ПОЛИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

_MG_4689