Членство в БВПА

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКАТА ВОЕННО ПОЛИЦЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ

  • От Устава на БВПА:

Чл. 21. ЧЛЕНСТВО

          /1/ Член на сдружение „Българска военнополицейска асоциация” може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което не е под запрещение и всяко юридическо лице, което не е в несъстоятелност или в процедура по прекратяване и ликвидация, които споделят мисията на Асоциацията и приемат за изпълнение нейния Устав, цели и решения.

/2/ Членството в сдружение „Българска военнополицейска асоциация” е доброволно, лично и непрехвърлимо.

/3/ Членове на Асоциацията могат да бъдат и офицери, сержанти и войници от Българската армия на действителна военна служба.

/4/ В Сдружението могат да бъдат приемани и лица, които нямат статут на български юридически лица или не са български граждани, когато кандидатите се ползват с международно признание или са водещи специалисти от области, имащи отношение към целите, които Сдружението си поставя.

 

Чл. 25. ЧЛЕНСКИ ВНОС

/1/ Членовете на Сдружението дължат годишен членски внос в размер, определен от Управителния съвет за всяка календарна година, който се внася заедно със Заявлението за членство. Годишният членски внос за юридически лица е съобразен с броя на членовете негови служители. Годишен членски внос се дължи веднъж годишно за срока на членството им, до 31 декември на предходната година.

/2/ При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността, Управителният съвет може да предвиди увеличаване на членския внос, размера и сроковете, при които той е изискуем, както и актуализира размера му ежегодно.

/3/ При необходимост от финансиране на крупни прояви, по решение на Управителния съвет се събират и допълнителни вноски.

  • Членският внос определен от Управителния съвет на БВПА с Протокол № 1/2016 г. от Общото събрание на асоциацията е 20 лв. за година, като 10 лв. от тях се заделят за благотворителни и социални цели.
  • Заявление за членство в БВПА – определен от Управителния съвет на БВПА с Протокол № 2/2014 г.
  • Цена на членската карта – 5 лв.
  • Цена на значката на асоциацията – 10 лв.
  • Цена на калъфа за картата на БВПА – 50 лв.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В БВПА:  (файлът е в PDF формат)

ЗАБЕЛЕЖКА: Бланката на заявлението се попълва собственоръчно от всеки кандидат и се предава на регионалния отговорник с 1 бр. снимка и 35 лв.