Month: юни 2021

Отчетно-изборно събрание

Posted on Updated on

На 05.06.2021 г. от 18.00 часа в с. Червен се проведе Общо отчетно- изборно събрание на Българска военнополицейска асоциация. На заседанието присъстваха 39 делегати, отсъстваха 6.

Преди започване на събранието о. з. полк. Добри Стоянов поздрави участниците и разказа как е била създадена Военната полиция, като отбеляза, че на 5.11.2021 г. тя навършва 30 г. Събранието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на БВПА за 2019 г.

2. Приемане на финансовия отчет на БВПА за 2019 г.

3. Приемане на нови членове на УС.

4. Други.

След приемана на двата отчета, за нов член на УС бе избран полк. Ивайло Сотиров, изпълняващ длъжността директор на служба „Военна полиция“.

Един от основателите на БВПА и дългогодишен член на УС Георги Георгиев бе удостоен със званието Почетен член на БВПА.

Асен Пейчев, заместник-председател на СИОР и член на БВПА награди с орден на СИОР за активна военнопатриотична дейност – Иван Мечков, Радослав Христов и Георги Стефанов.

От УС на БВПА